BEST Aanpak

In het BEST-initiatief ontwikkelen we een aanpak voor het opzetten van een lokale organisatie op bedrijventerreinen die projecten opstarten om energiebesparing en duurzame energieproductie mogelijk te maken. Het BEST-initiatief ondersteunt lokale organisaties en ondernemers om het bedrijvenpark duurzamer te maken.

COMMUNICATIE

Voor de communicatie richting de potentiële deelnemers op een bedrijventerrein zijn er verschillende gereedschappen ontwikkeld, die toepasbaar zijn in verschillende fases van het proces. Voor de kick-off bijeenkomst op het bedrijventerrein hebben we een presentatie en een format opgesteld waarin enkele ondernemers op het bedrijventerrein die reeds stappen hebben ondernomen vertellen hoe zij dat hebben ervaren. Vervolgens worden er nieuwsbrieven en wervende teksten verstuurd naar de ondernemers om ze mee te nemen in onze gedachtenlijn. Wanneer ondernemers eenmaal geëngageerd zijn kunnen we de binding formaliseren met een intentieverklaring, waarin onze aanpak bovendien nog eens helder staat uitgelegd.

INTELLIGENTE SCANS

De versnelling van energiebesparing zal niet gemakkelijk gaan. Er zijn een viertal overkoepelende redenen te benoemen waarom bedrijven niet overgaan tot het treffen van rendabele energiebesparingsmaatregelen, namelijk een gebrek aan prioriteit, tijd, kennis en financiering. De aanpak van BEST Energy CheckUp is gecentreerd rondom het stimuleren van ondernemers door het wegnemen van de beschreven barrières door middel van een collectieve aanpak, gericht op samenwerking. Dit wordt bewerkstelligd door het samenspel tussen twee stukken gereedschap, die beiden zijn ontwikkeld om het potentieel voor besparing en duurzame productie van energie bij ondernemers in kaart te brengen. De twee scans hebben verschillende invalshoeken. De Energie Potentieelscan (EPS) van TNO kijkt top-down naar een bedrijventerrein, door het gehele terrein in één keer door te lichten op basis van publieke data. De BEST Scan van CCS Energie-advies geeft bottom-up inzicht in de energiehuishouding van een individueel pand, op basis van een efficiënte doorlichting. Door de combinatie van deze twee scans kan er een kosteneffectieve inschatting worden gemaakt van het energiepotentieel in een netwerk van ondernemingen. Door rechtsonder op de knop “Lees verder” te drukken vindt u meer informatie over wat deze beide scans inhouden.

Lees verder

De Energie Potentieelscan (EPS)

De Energie Potentieelscan (EPS) biedt op basis van openbaar beschikbare informatie een inschatting van het energiegebruik in de panden op een bedrijventerrein, en van het potentieel van verschillende energiemaatregelen. De resultaten bestaan uit een overzichtspagina per pand en gesommeerde informatie voor het gehele terrein. Hierin zijn de volgende maatregelen opgenomen: zonnepanelen (PV), ledverlichting, warmtepompen, warmteterugwinning op ventilatie, dakisolatie, gevelisolatie en glasvervanging. Naast de hoeveelheid bespaarde en duurzaam opgewekte energie, wordt informatie gegeven over CO2 besparing, geschatte investeringen en opbrengsten per jaar.

De EPS bevat de volgende onderdelen:
• De uitkomsten van de EPS
• Een document met per pand een overzichtspagina met energiemaatregelen
• Een overzichtspagina met de som van de energiemaatregelen voor het terrein
• Overzichtskaarten en grafieken van het bedrijventerrein

Er zijn een tweetal toepassingen waarvoor de initiële resultaten van de EPS kunnen worden toegepast. Ten eerste kunnen de gesommeerde resultaten gebruikt worden om een beeld te krijgen van de totale potentie voor besparing op het gehele bedrijventerrein. Ten tweede zijn de documenten per pand te gebruiken om individuele ondernemers te prikkelen wat betreft hun energiegebruik en de noodzakelijke investeringen om dat te verminderen. Deze kunnen worden gedeeld met de ondernemers via een mailing of een fysieke brief. Ondanks dat de berekende getallen gebaseerd zijn op gemiddelden en daardoor regelmatig inaccuraat zijn op de schaal van individuele bedrijven, biedt dit alsnog een goede kans om in gesprek te treden met de benaderde ondernemers.

De BEST Scan

De BEST Scan is een doorontwikkeling van de MKB Energy CheckUp. Deze scan wordt al jaren ingezet om ondernemers te informeren over hun energiehuishouding.

De BEST Scan geeft een inzicht in:
het energieverbruik van een ondernemer in relatie tot zijn branchegenoten
de energiebalansen, waarin het energiegebruik wordt ingedeeld over verschillende toepassingen
de maatregelen die nodig zijn voor besparing en duurzame productie van energie.

De scan is geschikt voor de sectoren die het meest talrijk zijn op bedrijventerreinen: kantoren en bedrijfshallen. Daarnaast zijn de sectoren datacenters en IT bedrijven, zorg, horeca en detailhandel ook aanwezig. Door deze combinatie van sectoren wordt meer dan 60% van de bedrijven gedekt. Daarnaast kan er voor een overig deel van de sectoren de EPK tool gebruik worden, die is ontwikkeld door o.a. de metaalunie. Door middel van deze combinatie stijgt de dekkingsgraad tot boven de 80%. De EPK tool is een logische keuze voor het aanvullen van de BEST Scan, aangezien de twee tools een gemeenschappelijke voorgeschiedenis hebben. 

 

INDIVIDUËLE BEGELEIDING

Het BEST project team heeft veel ervaring met het individueel begeleiden van ondernemers in hun zoektocht naar een verhoogde energie efficiëntie. Dit proces bestaat uit een aantal concrete stappen om actie te faciliteren:
Reminders, zodat ondernemers niet simpelweg de bevindingen in de lade leggen en vervolgens verder gaan in de waan van de dag. Hiertoe willen wij de ondernemers die individueel in actie willen komen vriendelijke herinneren aan het lopende traject, en de voordelen van energiebesparing en duurzame productie van energie.
Maatregel selectie; vaak heeft de ondernemer het gevoel dat ze overdonderd worden door de hoeveelheid mogelijke acties. Het helpt om de consequenties van de keuzes in perspectief te plaatsen, en daarmee de ondernemer handvatten te geven waarmee ze kunnen bepalen welke zwaartepunten hij of zij wil leggen.
Offerteselectie, zodat ondernemers ook daadwerkelijk de stap naar realisatie zetten. Hiertoe is het vaak belangrijk om ze te helpen aanbieders te selecteren uit de grote hoeveelheid die op de markt actief is.
Begeleiding bij de realisatie van maatregelen. Het is voor een groot aandeel van de maatregelen immers nodig om keuzes te maken voor financiering, specifieke technologieën en/of plaatsing van de nieuwe installaties.

EFFICIËNTE AANPAK VOOR DE REALISATIE

Naast de scans werken we aan een aanpak waarmee de ondernemers in het bedrijventerrein zich gezamenlijk kunnen organiseren, zodat ze gezamenlijk vorm kunnen geven aan de duurzaamheid van hun bedrijvenpark. Door dit samen te doen kan het veel efficiënter, wat zich vertaalt in minder tijdverlies voor ondernemers en lagere kosten door inkoopvoordelen. Het is ook gemakkelijker om financiering te regelen voor de uitvoering van de maatregelen. Als gevolg hiervan heeft de ondernemer geen grote investering nodig en heeft hij vanaf dag één het financiële voordeel dankzij een lagere energierekening. Meer weten over hoe we dit aanpakken? Druk dan rechtsonder op de knop “Lees verder”.

Lees verder

De aanpak om gezamenlijk energiebesparing en/of -opwekking te realiseren doen we door de volgende stappen te volgen:

1. Per maatregel moet er een financierbare businesscase worden uitgewerkt. Liefst is elke maatregel afzonderlijk rendabel. Eventueel kunnen bepaalde effectieve maatregelen meer
rendabel worden gemaakt door ze te bundelen met andere maatregelen.

2. Voor het uitvoeren en financieren van de maatregelen zal er een rechtsvorm worden gekozen die dit kan faciliteren. De voorkeur is een ESCo, zodat er een lange termijn verbinding kan worden aangegaan met ondernemers.
3. Op basis van de business cases kunnen de relevante aannemers of installateurs benaderd worden om de gekozen set van maatregelen uit te voeren bij de deelnemende ondernemers. Daarvoor moeten wij de noodzakelijke contacten leggen en overzien dat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
4. Monitoring van het energiegebruik maakt standaard deel uit van het maatregelen pakket van de ESCo. Door de resultaten te monitoren kan er immers een beeld worden gevormd van de resultaten en de winstgevendheid van de ESCo. Bovendien kunnen ondernemers besparen naar aanleiding van het inzicht in hun. om de winstgevendheid van de organisatie te waarborgen. Voor de evaluatie van het project is het echter nodig om de resultaten samen te vatten en met de business-as-usual case te vergelijken. Deze vergelijking wordt door het project uitgevoerd.

 

ONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK

BEST is actief in Nederland en Italië en kan in de toekomst ook ontwikkeld worden voor andere landen. In beide landen werken we met pilot industrieterreinen waar we ervaringen opdoen met de aanpak en waar concrete energieprojecten worden ontwikkeld. BEST is nog steeds op zoek naar Nederlandse bedrijventerreinen die als piloot willen dienen. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent! 

INTENSIEVE SAMENWERKING 

Het project wordt versterkt door het uitwisselen van ervaringen tussen de partners uit Nederland en Italië. De in Nederland ontwikkelde scanmethoden laten zich goed vertalen naar de Italiaanse situatie.  Met het organiseren van ESCo-organisaties is in Italië veel ervaring opgedaan die in Nederland kan worden gebruikt. Daarnaast werken we graag samen met (lokale) partijen die ervaring hebben met collectieve projecten op bedrijventerreinen. Deze uitwisseling van kennis en ervaring leidt uiteindelijk tot de beste aanpak voor BEST.  

BEST Energy CheckUp

Binnensingel 3
7411 PL Deventer
The Netherlands

Tel: +31 85 487 2125
Mail: info@bestenergycheckup.nl

Leave your details: we will contact you!

10 + 10 =

Copyright © 2018 | BEST Energy CheckUp | Privacy Statement

We are proud to work on this project with the support of EIT Climate-KIC